Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

KBK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

M&M HUKUK BUROSU; müvekkillerinin, iş ortaklarının veya her hangi bir şekilde ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirme amacıyla aşağıda ki metni hazırlamıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde M&M hukuk Bürosu’na dava, danışmanlık, yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve benzeri her türlü hizmet  ve iş idaresinin gereği olan işlemler ile ilgili olarak  kendisine verilmiş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerin (isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve benzeri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi –Kişisel Veri-   olarak işlenir ve muhafaza edilir.

M&M Hukuk Bürosu, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından ilgili ilgili ulusal veya uluslararası mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir.

I-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler ilgili mevzuata uygun olarak; 

 • Talep edilen hizmetlerin sunulması, 
 • Müvekkil ilişkileri süreçlerinin
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi ve diğer resmi ve özel kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Resmi kurumlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği sürecinin işlerliğinin sağlanması 
 • Ticari ve/veya hukuki işlerin planlanması ve yürütülmesi
 • İş idaresinin gerektirdiği tüm işlemlerin yürütülmesi
 • Büronun yaptığı faaliyetler veya bilgilendirme ürünleri veya büronun tanıtımı  amaçları ile işlenebilir. 

II-Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verileri sadece kesin, açık, yasal ve sözleşmesel amaçlar dâhilinde toplayacak ve yasal mevzuatların belirlediği amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca muhafaza edilecek, ilgili mevzuatın ve özel sözleşmenin belirtilen toplanma amaçları ile bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek veya yok edilecek veya anonim hale getirecektir. 

III- Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler ilgili mevzuatın amacı ve çerçevesi doğrultunda ve amaca uygun olarak, yurt  içinde veya dışında iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler büro tarafından alınmıştır.

Veriler kesinlikle hukukuz veya yetkisiz bir şeklide diğer ülke kurum veya kuruluşlarına veya ulusal dahi olsa ilgisi veya yasal olarak yetki olmayan hiç bir kurum ve kişiye verilmeyecektir.

IV-Veri Sahibinin Hakları 

İlgili mevzuat gereğince kişisel verilen güvenliği  ve işlenmesi ile ilgili olarak aşağıda ki konularda bilgi talep etme hakkı düzenlenmiştir.

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

V-Başvuru 

Yukarıda belirtilen haklar hakkında e posta yolu ile (info@turkhukuk.nl) veya posta yolu ile bilgi talep edilebilir.

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden ilgili resmi kurumlarca belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

nl_NL