Avukatlık Bürosu - Advocatenbureau - Lawyers Bureau

MİRAS HUKUKU

Hukuk, doğum öncesinden başlayarak insanın bütün hayatını ve ölümden sonra ki hayatını da düzenlemektedir.

Ölüm sonrasını düzenleyen en önemli hukuk dalı miras hukukudur.

Vefat eden kişinin mal varlığı, borçları, dilekleri, sosyal medya hesapları ile ilgili olarak neler, nasıl yapılmalıdır? Bu sorunun cevabı miras hukukunun konusunu oluşturur.

Türkiye’deki Miras İle İlgili Hangi Konularda Hukuksal Yardım Alabilirim?

Büromuz Türkiye’deki miras hukuku ve uygulamaları ile ilgili geniş bir tecrübeye sahiptir. Aşağıdaki konu başlıklarında büromuzun hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

✔Türkiye’deki miras hakkı ve miras mallarının araştırılması

✔Mirasçılık belgesi alınması ve diğer temel işlemlerin yapılması

✔Mirasın paylaşımı

✔Vasiyetname düzenlenmesi

✔Ortaklığın giderilmesi davaları

✔Mirastan mal kaçırma davaları

✔Tenkis Davaları

✔Paylı Mülkiyete Dönüştürme Davaları

✔Vasiyetnamenin İptali Davaları

Türkiye’de Miras Nasıl Paylaşılır?

Vefat edenin mirasçıları onun alt soyu (çocukları) ve eşidir. Alt soyun olmaması durumunda anne-baba ve hatta büyükanne ve büyük baba da mirasçı olabilmektedir. Miras paylaşımında çocuklar eşit haklara sahiptirler. Sağ kalan eş eğer çocuklar ile birlikte kalmış ise mirasın dörtte birini üzerinde hak sahibi olacaktır. Miras bırakanın çocuklarının olmaması durumunda sağ kalan eşin alacağı miras payı değişmektedir.

Örneğin eşi ölen kadın çocukları ile birlikte mirasçı olduğunda dörtte bir pay alabilirken, miras bırakanın çocuklarının olmaması ve onun anne babası ile mirasçı olması halinde mirasın yarısı üzerinde hak sahibi olabilmektedir.

Genel olarak miras tarafların anlaşması ile veya dava ile paylaşılır.

Tarafların anlaşmasında miras taksim sözleşmesi ile ve ilgili tapu müdürlüğündeki işlemleri ile çözülebilir. Miras taksim sözleşmesinin içeriği mirasın tarafların isteklerine ve yasaya uygun olarak paylaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Miras malların paylaşımı bazen elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi ile olur. Ancak paylı mülkiyete dönüştürmek her zaman miras ortaklığının sona erdiği anlamına gelmez ve bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi davasının açılması gerekir.

Miras paylaşımı için verilecek vekaletnamenin içeriği çok önemlidir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası (Muvazaa Davası)

Eğer miras bırakan, diğer mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla mirasçılardan birine veya birkaçına mirasındaki malları devretmiş ise bu takdirde diğer mirasçılar bu duruma karşı mirastan mal kaçırma (muvazaa) davası açabilirler. Uygulamada özellikle kız çocuklarından mal kaçırmak amacıyla gayrimenkullerin erkek çocuklara devredildiği görülmektedir.  Türk hukuk sistemi mirastan mal kaçırma konusunda oldukça zengin içtihata sahiptir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Mirasçılar kendi aralarında paylaşım yapamaz iseler o takdirde hâkimden paylaşım yapılması istenebilir.  Bazen bu miras dava kaçınılmaz son çaredir.

Türkiye’de Miras Hakkım Olup Olmadığını Nasıl Araştırabilirim?

Miras hakkının tespiti öncelikle nüfus kayıtlarına bakılarak miras bırakan ile arada mirasçılık ilişkisi olup olmadığının tespitinden sonra miras mallar ile ilgili olarak yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkarılabilir.

Miras Paylaşım İşlemleri İçin Neler Yapmak Gerekir?

Türkiye’de miras paylaşımı yapmak için öncelikle mirasçılık belgesi eski tabirle veraset ilamı almak ve veraset intikal beyannamesi vermek gerekir.  Bu iki işlem miras ile ilgili olarak atılacak adımların zeminini oluşturmaktadır.

Vasiyetname Nedir  ve Vasiyetnameye İtiraz Nasıl Yapılır?

Vasiyetname düzenleyen birisi kendisinden sonra mal paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda kendi iradesini belirtmiş olur. Miras paylaşılırken vasiyetname ve kanunlara dayanılarak miras paylaşılır. Vasiyetname düzenlemek çoğu zaman mirasçılar arasında çıkabilecek sorunları çözecektir.

Vasiyetname eğer hukuka aykırı düzenlenmiş ise veya vasiyetname düzenleyenin iradesine aykırı veya onun iradesi sakatlanarak düzenlenmiş ise veya sonradan vasiyetnameden vazgeçilmiş ise bu takdirde vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir.

Etiketler:miras, miras araştırması, miras paylaşımı, miras paylaşısım, mirasçılık belgesi, mirastan mal kaçırma, ortaklığın giderilmesi davası, vasiyet, vasiyetname, veraset belgesi

tr_TR